ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Публічна оферта про підписання Договору

про організацію дитячого відпочинку та оздоровлення

Комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Миронівської міської Ради «Зоряний» іменоване надалі (Виконавець), в особі директора Поштового Руслана Михайловича, що діє на підставі статуту, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відпочинок — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
Оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця) адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до закону України, укласти даний договір на конкретних умовах.
Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://z-camp.site та http://zmax.site/, що є офіційними джерелами інформування Замовнику про послуги, які їм надаються.
Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовника умов Публічної оферті цього Договору і Програми відповідної Зміни.
Замовник – фізична особа, які виповнилось 18 років та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця цього Договору та оплативши вартість Послуг.
Сторони – Виконавець та Замовник.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов передбаченими цим Договором, Виконавець приймає на себе зобов’язання, протягом терміну, встановленого Договором, надавати послуги з організації дитячого відпочинку і оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Зоряний» (далі — Оздоровчий заклад), а Замовник приймати та оплачувати надані послуги, відповідно до умов цього Договору.

1.2. Організація дитячого відпочинку та оздоровлення включає наступні заходи:

— організація проживання дітей у двоповерховому капітальному житловому корпусі;

— надання 5-ти разового збалансованого (відповідно до норм, прийнятих для дитячих таборів) харчування, в приміщеннях відповідних вимоги санепідемстанції;

— проведення з дітьми ігрових занять, спортивних змагань, вікторин, конкурсів;

— забезпечення безпечних умов відпочинку та оздоровлення дітей під керівництвом вихователів та медичних працівників;

— надання першої медичної допомоги при травмах та гострих захворюваннях.

2. ОПЛАТА ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

2.2. Оплата послуг Виконавцю здійснюється на умовах 100% передоплати вартості путівок, яка вказана на офіційній Сторінці Виконавця, до початку заїзду дітей до оздоровчого закладу, шляхом внесення відповідної суми на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо інше не передбачено умовами Договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника:
— здійснювати контроль умов відпочинку, включаючи умови проживання, харчування;
— отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей літнього дитячого відпочинку;
— направляти на відпочинок дітей, у віці від 7 до 17 років (включно), що мають Медичну довідку форми 079/о, виписку про щеплення та епідоточеня;
— під час проведення дитячого відпочинку отримувати від Виконавця інформацію про стан здоров’я і настрої дітей.
Обов’язки Замовника:
— організувати супровід дітей під час перевезення до Оздоровчого закладу та у зворотному напрямку;
— забезпечити дитину на час перебування в оздоровчому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
до прибуття дитини в Оздоровчий заклад, забезпечити проходження медичного огляду дитиною і надати Виконавцю медичну довідку форми 079/о, з даними про перенесення інфекційними захворюваннями, з даними про останні зроблені профілактичні щеплення в тому числі проти кору, з відміткою про відсутність педикульозу;
— надавати інформацію працівникам Оздоровчого закладу, особам, які супроводжують дитину, про індивідуальні особливості дитини;
— своєчасно здійснювати оплату Виконавцеві згідно умов передбачених цим Договором;
— інформувати дітей про правила поведінки в оздоровчому закладі і внутрішньому розпорядку;
— відшкодовувати матеріальні збитки, завдані майну Виконавця винними діями відпочиваючих дітей;
— передати уповноваженому представнику Виконавця достовірні і повні відомості, що стосуються стану здоров’я дітей, а також інших відомостей, необхідних для надання нормального відпочинку, проходження спортивно — оздоровчих та навчальних заходів;
— в день заїзду дитини до Оздоровчого закладу, передавати разом з путівкою заповнену заяву встановленого зразка про стан здоров’я дитини уповноваженому представнику Виконавця, де вказуються батьками дитини достовірні та повні дані, що стосуються здоров’я дитини, а також інших даних, необхідних для надання відповідного відпочинку та оздоровлення дітей та підписану інформативну добровільну згоду на проведення діагности, профілактичних процедур.
4.2. Права Виконавця:
— самостійно вибирати спосіб реалізації розважальної, оздоровчої програми, що не суперечить договору та чинному законодавству України;
— самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої програми та взятих на себе зобов’язань;
— забезпечити перевезення дітей у супроводі представника Оздоровчого закладу до містя відпочинку та у зворотному напрямку;
— в разі не виконання умов п. 2.2. цього Договору, не приймати дитину до оздоровчого закладу.
4.3. Обов’язки Виконавця:
— надати послуги, передбачені цим Договором;
— надати послуги з організації спортивно-оздоровчих заходів у період дитячого відпочинку;
— надати послуги з організації розважальних заходів, що сприяють активному, різнобічному відпочинку відповідно до затвердженої програми;
— охороняти життя і здоров’я дітей в період оздоровчої зміни відповідно до п. 3.1. цього Договору;
— надавати першу медичну допомогу дитині у разі захворювання або отримання травми, забезпечивши наявність необхідних медичних засобів та лікарських препаратів для забезпечення першої допомоги або профілактики захворювань;
— ознайомити дітей та батьків з правилами поведінки в оздоровчому закладі, внутрішнім розпорядком і вимагати від дітей їх дотримання;
— сприяти інтелектуальному, особистісному і фізичному розвитку дитини.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У разі дострокового виїзду дитини, з різних причин не залежних від Виконавця до завершення оздоровчої зміни, вартість путівки Замовнику не компенсується.
5.2. Виконавець, не несе відповідальність за збереження особистого майна дітей, яке знаходиться у кімнатах відпочинку і не були здані на відповідальне зберігання Виконавцю.
5.3. Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує, що з правилами поведінки в оздоровчому закладі, правилами техніки безпеки та правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлений.
5.4. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором.
5.5. Цей договір може бути змінений або розірваний за взаємною письмовою згодою Сторін.
5.6. Всі зміни та доповнення до цього договору можливі лише за обопільною згодою Сторін, які підписуються Сторонами і набувають чинності з моменту їх підписання.
5.7. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі неможливості такого врегулювання суперечка вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.
5.8. Замовник, підписанням цього Договору, надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) своїх персональних даних та персональних даних дитини (дітей), які будуть оздоровлюватись в оздоровчому закладі протягом дії цього договору, що повідомляються Замовнику під час укладення та виконання даного Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про включення його персональних даних до баз персональних даних Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.
5.8.1. Підписанням цього Договору, Замовник поінформований, що база персональних даних Виконавця, в яку будуть внесені персональні дані Замовника, знаходиться за адресою: 08841, вул. Шевченка 63, с. Карапиші, Миронівський район, Київська область, Україна.
5.8.2. Обсяг персональних даних, які включаються до баз персональних даних Виконавця, визначається відповідно до цього Договору, а також відповідно до законодавства України, що регулює здійснення господарської діяльності та не перевищує обсяг, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних.
5.8.3. У випадку, якщо під час виконання даного Договору Замовником будуть повідомлені Виконавцю персональні дані стосовно інших фізичних осіб – представників Замовника, які можуть бути ідентифіковані відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», то Замовник, який надає такі персональні дані гарантує, що такі персональні дані зібрані та передані за повної згоди осіб, яким вони належать, та такі особи належним чином повідомлені про вищезазначену мету обробки персональних даних іншою Стороною, та що Сторона, якій передаються такі персоналі дані звільнена від зобов’язання повідомляти власників персональних даних про включення їх персональних даних до відповідної бази. Порушення вищевказаних гарантій надає право Виконавцю, який зазнав будь-якої майнової шкоди внаслідок такого порушення, вимагати від Сторони-порушника відшкодування дійсних прямих збитків у повному обсязі. Доступ до баз персональних даних Сторін надається відповідно до чинного законодавства України.
5.8.4. Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.9. Виконавець, не несе відповідальності за наслідки які можуть настати в результаті відповідного відпочинку та оздоровлення дітей в Оздоровчому закладі, в разі невиконання Замовником умов щодо надання інформації про стан здоров’я дитини Додаток №1 до цього Договору.
5.10. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

/
КОМУНАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
МИРОНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РАДИ «ЗОРЯНИЙ»
вул. Шевченка буд. 63, с. Карапиші,
Обухівського району, Київської області, 08841
ЄДРПОУ 41857346
р/р UA513052990000026003010106002
в АТ КБ «ПриватБанк»,
МФО 321842
Тел.. +38(068)839-71-18
Директор
_______________________ Поштовий Р.М.